Dražby

Dražby TRIÁDA realitní kanceláře

Chcete svoji nemovitost nabídnout více zájemcům současně a celý proces prodeje výrazně urychlit? Zkuste dobrovolnou dražbu. Jsme držiteli koncese na realizaci dobrovolných i nedobrovolných dražeb.

Veřejné dražby, coby dražebník, provádíme jako živnost koncesovanou, podle níž jsme oprávněni zpeněžit předmět dražby dobrovolné i nedobrovolné. Jsme rovněž držiteli kladného stanoviska při posouzení způsobilosti dražebníka od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

Své klienty chráníme. Proto jsme pojištěni k odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s naší dražební činností. Pojistku máme uzavřenu Českou pojišťovnou, a. s., na výši pojistného plnění 35 milionů Kč.

Dražby dobrovolné

Dražby dobrovolné provádíme na základě svobodného návrhu vlastníka nebo osoby oprávněné s předmětem dražby hospodařit a vlastníkem zmocněné, či na základě zvláštního právního předpisu osoby oprávněné předmět dražby zpeněžit – zcizit, neboli prodat.

Navrhovatelem dražby dobrovolné může být vlastník předmětu dražby, včetně měst a obcí, městské části, příspěvkové či rozpočtové organizace. Může jím být také likvidátor nebo insolvenční správce.

Při provádění dražby je naším cílem dosažení nejvyšší možné ceny vydražením.

Tím dosahujeme zpeněžení v daném místě a čase za nejvyšší cenu – podání. Dražba se tak liší od běžné realitní činnosti, kdy si účastníci převodu nemovitosti prodejní cenu předem dohodnou a pak smluvně stvrdí.

Dražby nedobrovolné

Dražby nedobrovolné provádíme proti vůli vlastníka, a to na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka nebyla dlužníkem včas a řádně uhrazena, je v prodlení, a tato pohledávka je zajištěna zástavním právem, respektive soudcovským zástavním právem k předmětu dražby, případně omezením převodu nemovitosti nebo zadržovacím právem.

Pohledávka za dlužníkem musí být doložena dražebním titulem, tedy vykonatelným soudním rozhodnutím nebo vykonatelným rozhodčím nálezem, případně doložena vykonatelným notářským či exekutorským zápisem, anebo doložena jiným vykonatelným rozhodnutím, jehož soudní výkon připouští zákon, včetně platebních výměrů a výkazů nedoplatků.

Vzhledem k tomu, že nelze předpokládat ochotu dlužníků uzavírat u již existujících vztahů příslušné právní úkony ve formě notářských nebo exekutorských zápisů, nabízíme vám pomoc při vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti, která bude završena uspokojením budoucího navrhovatele nedobrovolné dražby z výtěžku zpeněžení předmětu dražby nedobrovolné.

Osvědčení o koncesi

Naše společnost je držitelem, dle pravomocného rozhodnutí MÚ Jičín, obecního Živnostenského úřadu, pod č. j. ZU/2009/215/7/3, ze dne 25. 2. 2009, koncese na předmět podnikání Provádění veřejných dražeb – dobrovolných i nedobrovolných, dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

Zajímá vás více informací o dobrovolných či nedobrovolných dražbách?

Kontaktujte nás a sjednejte si nezávaznou schůzku.

Těšíme se na spolupráci s vámi!

Tým TRIÁDA realitní kanceláře